Concurs de ocupare a postului contractual de muncitor I M

      Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoș,, cu sediul în Satu Mare, bld. Henri Coandă, nr. 1, județul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (până la 23.02.2023) , a 1 post contractual vacant , de  MUNCITOR 1 M– 1 post ( muncitor întreținere unitate de învățământ)

 

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
 • Condiţiile necesare ocupării unui post: sunt cele prevăzute la art. 3  HG 286/2011 cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea  Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 • Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
 1. a) disponibilitatea de a lucra in doua schimburi, 7-15, 13-21
 2. b) studii : absolvent al învățământului liceal (ciclul superior al liceului)

c)vechime în specialitatea postului: cel puțin 5 ani

 1. d) disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie
 2. e) documente care atestă calificarea în domeniul postului

 

 

 1. PROBELE DE CONCURS:

Probă scrisă

Probă practică

Interviu

 

 1. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; a certificatului de naştere şi cel de căsătorie unde există schimbare de nume;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări,copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. Copia carnetului de muncă si adeverinţele care atestă vechimea în muncă dupa data de 01.01.2011 şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. Cazier judiciar sau o declaratie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
 7. Curriculum vitae (model Europass);
 8. Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pana la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute  la punctele 2,3,4 de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Secretarul comisie de concurs este d-na. Dragoș Liliana-0361-410114

 1. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 

 • Depunerea dosarelor de concurs se fac la secretariatul comisiei de concurs  de la Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoș,, cu sediul în Satu Mare, bld. Henri Coandă, nr. 1, județul Satu Mare, în perioada 03.11.2022 – 16.11.2022, între orele 8.00- 14.00
 • Selectia dosarelor se face în data de 17.11.2022
 • Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor în data de 18.11.2022 pana la orele 11.00
 • Concursul se va organiza la sediul Colegiului Economic ,,Gheorghe Dragoș,, Satu Mare astfel :
Proba de concurs Data desfasurarii Termen afisare rezultate
                 Proba scrisa 24.11.2022 24.11.2022
                 Proba practică 24.11.2022 24.11.2022
                 Interviu 24.11.2022 24.11.2022

 

Depunerea contestatiilor:

-selecţia dosarelor: în data de 18.11.2022, până la ora 14;

-proba scrisa : în data de 25.11.2022 până la ora 12;

 

Rezultatele finale se afişează în data  28.11.2022  la ora 10.

 

 

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul școlii sau la secretarul comisiei de concurs Dragoș Liliana 0361-410114.

Angajator: Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoș,, Satu Mare,

Tip angajator: instituții locale

Categoria postului : funcție contractuală

Județ :Satu Mare

Tipul postului: pe durată determinată-până în 28.02.2023

Nivelul postului : funcții de execuție.

Termen expirare: … zile

Previous Procedura operationala privind selectia participantilor la mobilitate in cadrul proiectului de parteneriat pentru cooperare pe domeniul educatie scolara Erasmus+ nr.2022-1-RO01-KA121-SCH-000056511 din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare

Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate.

Creat de ottoweb